Logo eDziennika
Internetowy dziennik szkolny
        Charakterystyka eDziennika

eDziennik może być stosowany we wszystkich typach szkół

Z eDziennika można korzystać w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i policealnych oraz w zespołach szkół. System gromadzi dane przeznaczone nauczycieli, dyrekcji i rodziców.
Nie ma żadnych ograniczeń wynikających z liczby klas lub ilości uczniów.

eDziennik składa się z pięciu modułów

Każdy moduł ma inny zakres funkcjonalny i inne uprawnienia:

Moduł rodzica/ucznia - umożliwia przeglądanie danych pojedynczego ucznia oraz informacji ogólnych dotyczących klasy i szkoły.

Moduł nauczyciela - umożliwia dostęp do danych wszystkich uczniów określonej klasy oraz informacji klasowych i szkolnych.

Moduł dyrektora - umożliwia pełny dostęp do wszystkich danych z wyjątkiem danych konfiguracyjnych eDziennika.

Moduł sekretariatu - umożliwia dostęp do wybranych danych wszystkich uczniów szkoły.

Moduł administratora - umożliwia dostęp do wszystkich danych tworzących strukturę systemu: plany zajęć, lista klas, i przedmiotów, listy nauczycieli i uczniów, itp.

Przechowywanie danych.

Informacje o każdym uczniu przechowywane są do momentu ukończenia przez niego szkoły. Pozwala to uniknąć powtórnego wprowadzania informacji nadal aktualnych, np.: przedmioty, dane uczniów i nauczycieli, itp. Umożliwia również śledzenie postępów ucznia w ciągu jego całego pobytu w szkole.

Bezpieczeństwo i poufność danych

eDziennik zawiera szereg mechanizmów zabezpieczających zarówno przechowywane informacje, jak i połączenia użytkowników z systemem:
- dane przechowywane są na serwerze posiadającym stałą kontrolę dostępu i nadzór techniczny;
- regularne kopie zapasowe wykluczają możliwość utraty danych;
- uzyskanie dostępu do eDziennika wymaga autoryzacji za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła;
- system posiada wewnętrzny mechanizm kontroli uprawnień poszczególnych użytkowników;
- kontroli podlega rodzaj i zakres informacji dostępnych dla danej osoby, jak również rodzaj wykonywanych operacji;
- po stronie użytkownika następuje automatyczne wylogowanie po określonym czasie bezczynności.

Generowanie statystyk dla szkoły, klas i uczniów

eDziennik wspomaga procesy statystyczne. Dzięki wbudowanym opcjom nauczyciel łatwo i szybko otrzyma wszystkie zestawienia potrzebne do wypełnienia tabel w klasycznym dzienniku lekcyjnym oraz sprawozdania na zebrania rady pedagogicznej i arkusze ocen uczniów na zebrania z rodzicami. Dostępne są również automatycznie generowane przez system statystyki semestralne i roczne dla całej szkoły.
Każde zestawienie można wygenerować w wersji do wydruku oraz zapisać w formacie dokumentu Worda 2003 lub arkusza kalkulacyjnego Excela 2003.

Drukowanie

Dziennik internetowy wyposażony jest w moduł drukujący. Dzięki niemu bezpośrednio z przeglądarki www można wydrukować kartę ocen ucznia lub wybrana stronę z ocenami. Można również wydrukować wszystkie zestawień i statystyk semestralne i roczne zarówno dla klasy, jak i dla całej szkoły.

Archiwizowanie historii ucznia

Przy zmianie roku szkolnego system automatycznie archiwizuje oceny semestralne i absencję z zakończonego roku szkolnego. Dzięki temu możliwe jest śledzenie postępów ucznia w ciągu jego całego pobytu w szkole.

Prostota obsługi

- szybkie wprowadzanie danych do dziennika:

eDziennik został zaprojektowany z myślą o jak najszybszej i najbardziej intuicyjnej obsłudze, dzięki czemu wprowadzanie danych do systemu zajmuje niewiele czasu i nie nastręcza trudności. Nawet jeśli podczas wprowadzania danych nauczyciel pomyłkowo wpisze uczniowi błędną ocenę, w każdej chwili może ją zmienić i wpisać poprawny stopień. Po arkuszu z ocenami, który jest odwzorowaniem strony z ocenami z tradycyjnego dziennika można poruszać się zarówno za pomocą myszki, jak również korzystając wyłącznie z klawiatury.

- łatwe przeglądanie ocen i nieobecności dziecka:

zarówno rodzic jak i nauczyciel mają ułatwiony dostęp do osiągnięć i frekwencji dziecka. Dzięki temu na bieżąco mogą kontrolować postępy ucznia.

- wystawianie ocen semestralnych i końcowych:

nauczyciel ma możliwość wystawiania ocen semestralnych i końcowych bezpośrednio w elektronicznych dziennikach. System automatycznie wylicza średnią arytmetyczną lub ważoną (wybór należy do szkoły).

- wyliczanie średniej arytmetycznej i ważonej:

nauczyciel nie musi już więcej liczyć ręcznie średniej ocen ucznia oraz średniej klasowej. System zrobi to sam! Istnieje możliwość wyliczania średniej arytmetycznej lub ważonej.

- podliczane absencji:

system automatycznie wylicza miesięczną, semestralną i roczną absencję każdego ucznia i klasy z uwzględnieniem nieobecności usprawiedliwionych, nieusprawiedliwionych i spóźnień. Nie ma już konieczności ręcznego sumowania i wyliczania procentów.

 

Chcesz poznać szczegóły działania eDziennika? Zobacz wersję demonstracyjną.