Logo eDziennika
Internetowy dziennik szkolny
        Historia zmian eDziennika

Rok 2016

 • Poprawiony system zabezpieczeń.
 • Opcjonalna możliwość wymuszania na użytkownikach dziennika okresowego zmieniania hasła dostępu do dziennika.

Rok 2015

 • Poprawiony system zabezpieczeń.
 • Opcjonalna możliwość drukowania oceny proponowanej w atkuszach ocen.

Rok 2014

 • Lepszy system zabezpieczeń danych.
 • Poprawiona statystyka szkoły podstawowej: rozdzielona statystyka klas 1-3 i 4-6.
 • Możliwość sortowanie zestawień we wszystkich statystykach szkolnych wg dowolnej kolumny.

Rok 2013

 • Możliwość szybkiego przenumerowywania uczniów na liście klasy (np. po usunięciu ucznia z listy lub dopisania nowego ucznia).
 • Możliwość wyświetlania daty wpisania do dziennika nie tylko ocen cząstkowych, ale również proponowanych, semestralnych i rocznych.
 • Statystyka ruchu uczniów za wybrany okres.
 • Możliwość podania przez rodzica 2 adresów e-mail do powiadomień co umożliwia przesyłanie powiadomień o nowych informacjach w dzienniku do obojga rodziców.
 • Dodanie do informacji o nowych wiadomościach linku do dziennika, co ułatwia i przyspiesza przejście do strony dziennika
 • Możliwość edycji listy importowanych uczniów przed zapisem do eDziennika.

Rok 2012

 • Przesyłanie powiadomień o nowych informacjach w dzienniku na e-mila rodzica / nauczyciela dla tych użytkowników, którzy podali e-mail i wybrali taką opcję.
 • Terminarz z możliwością wpisania przez nauczycieli i dyrektora szkoły informacji o wydarzeniach szkolnych dla wszystkich klas lub tylko wybranej klasy.
 • Możliwość wprowadzenia do 4 nauczycieli dla każdego przedmiotu.
 • Możliwość podziału klasy na grupy (maksymalną ilość grup w klasie ustala administrator dziennika) i przypisania każdego ucznia do odpowiedniej grupy.
 • Panel rodzica/ucznia:
  • Absencja wyświetlana miesięcznie lub tygodniowo (ustala administrator dziennika).
  • W informacjach do i od nauczycieli dodanie daty również godziny.
 • Nowe opcje w menu wychowawcy klasy:
  • Możliwość edycji wszystkich danych ucznia klasy (łącznie z loginem i hasłem).
  • Opcjonalna możliwość wpisania danych kontaktowych rodzica/ucznia (e-mail, telefon, adres).
  • Wydruk listy uczniów w samodzielnie zdefiniowanym układzie.
  • Możliwość przeniesienie ucznia z klasy do klasy z zachowaniem jego ocen i absencji.

Rok 2011

 • W panelu rodzica/ucznia na stronie głównej informacje o najniższej i najwyższej średniej w klasie ucznia i jego lokacie;
 • W panelu nauczyciela:
  • w opcji Wychowawca klasy zestawienie ocen końcowych dla uczniów kończących szkołę;
  • możliwość dodawania opisów do każdej oceny (dotychczasowa możliwość opisów dla każdej kolumny ocen pozostaje bez zmian ).
 • Dodanie daty zapisania ucznia do klasy, co pozwala na dokładniejsze obliczenie frekwencji.
 • Zmieniony sposób układania planu lekcji: możliwość dodawania sal oraz drukowania planów przez nauczyciela i rodzica/ucznia.
 • Rozbudowana graficzna prezentacja statystyki semestralnej i rocznej szkoły.
 • Poprawiona korespondencja nauczycieli z rodzicami.

Rok 2010

 • W panelu rodzica:
  • lista własnych informacji wysłanych do nauczycieli z zaznaczeniem czy już były przeczytana;
  • możliwość wysłania informacji do każdego nauczyciela szkoły lub tylko nauczycieli danej klasy (ustawiane w panelu administracyjnym);
  • wyróżnienie ocen wpisanych od czasu ostatniego logowania;
  • lista logowań do dziennika w bieżacym roku szkolnym.
 • W panelu nauczyciela:
  • Nowa opcję WYCHOWAWCA KLASY:
   • drukowanie listy uczniów klasy według zadanych parametrów;
   • zaznaczenie, który uczeń chodzi na które zajęcia;
   • automatyczne generowanie sprawozdania semestralnego i rocznego (poza klasami 1-3 szkoły podstawowej).
  • zablokowanie możliwości wpisywania ocen uczniom skreślonym z listy;
  • możliwość wpisywania w ocenach innych symboli (np. NB - nieobecny, NP - nieprzygotowany, itp.)
 • Wyeliminowanie konieczności różnych loginów i haseł osób funkcyjnych w eDzienniku: administrator, dyrektor, nauczyciel.

Rok 2009

 • Panel nauczyciela:
  • możliwość wysyłania informacji do całej klasy lub kilku uczniów jednocześnie;
  • możliwość korespondencji między nauczycielami;
  • możliwość wpisywania komunikatów klasowych wyświetlanych na stronach uczniów wybranej klasy w podanym okresie;
  • oceny i absencja zapisywane są na bieżąco w momencie ich wpisywania, co znacznie przyspiesza pracę;
  • nauczyciel może na stronie z ocenami samodzielnie zdecydować o ilości kolumn z ocenami cząstkowymi w zakresie od 10 do 40 (mniejsza ilość kolumn, to szybsze ładowanie strony z ocenami).
 • Dodatkowo - jako alternatywa do wczytywania ocen z programu VULCAN - plany lekcji mogą być wpisywane przez osoby uprawnione przez administratora.
 • Możliwość zastosowania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej pięcio- lub sześciostopniowej skali ocen.
 • Opcjonalna możliwość wpisywania w klasach 1-3 Szkoły Podstawowej ocen z plusami i/lub minusami.

Rok 2008

 • Możliwość "ręcznego" ustawienia kolejności klas w Szkole i Szkół w Zespole.
 • Wprowadzenie liczby porządkowej z dziennika na listach uczniów w klasach.
 • Możliwość - oprócz wydrukowani - zapisu statystyk semestralnych i rocznych w arkuszu kalkulacyjnym Excel'a lub dokumencie Word'a.

Rok 2007

 • Możliwość drukowania wybranych statystyk klas i Szkoły.
 • Graficzne statystyki semestralne i roczne Szkoły.
 • Procentowe obliczanie frekwencji uczniów i klas.
 • Sparametryzowanie statystyk Szkoły.

Rok 2006

 • Panel Dyrektora Szkoły:
  • kontrola kompletności wpisanych ocen semestralnych i rocznych;
  • wprowadzanie ocen z egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych uwzględnianych w statystykach;
  • bieżące zmiany w planie lekcji wyświetlane na stronach uczniów/rodziców.
 • Panel nauczyciela:
  • możliwość wydrukowania strony z ocenami z eDziennika;
  • pełna statystyka o każdym uczniu z bieżącego roku szkolnego i z archiwum;
  • wyświetlanie planów lekcji (o ile są wgrane na serwer).
 • Dochodzi panel Sekretariatu Szkoły z opcjami:
  • lista klas w szkole;
  • dodawanie nowej klasy;
  • lista uczniów szkoły;
  • ilość uczniów szkoły wg klas;
  • drukowanie sparametryzowanych list uczniów.
 • Plany lekcji klas i nauczycieli z programu VULCAN.
 • Archiwizacja danych o uczniach z całego okresu pobytu w szkole.

Rok 2005

 • Możliwość dodawania opisów do ocen wyświetlanych na stronach uczniów.
 • Możliwość wpisywania proponowanych ocen semestralnych i rocznych.
 • Kalendarz roku szkolnego.
 • Drukowanie arkuszy ocen uczniów.
 • Import danych z pliku tekstowego: listy uczniów, nauczycieli i przedmiotów.

Rok 2004

 • Gruntowna przebudowa menu eDziennika.
 • Dodanie systemu oceniania dla klas 1-3 Szkoły Podstawowej.
 • Dochodzi panel Dyrektora Szkoły.
 • Rozbudowane statystyki semestralne i roczne Szkoły.
 • Semestralne i roczne statystyki klas zgodne z układem w tradycyjnym dzienniku.

Rok 2002 - pierwsza wersja eDziennika.

 • eDziennik ma tylko panele administratora, nauczyciela i ucznia.
 • Możliwość wykorzystania eDziennika w samodzielnych szkołach i zespołach szkół.
 • Podstawowe funkcje: oceny, absencja, korespondencja Szkoła - rodzice.
 • Ograniczone statystyki.